Sản Phẩm KE KELIT Cộng Hòa Áo

American International School

  • Name: American International School
  • Year of construction: 2015
  • Applications: Plumbing system
  • Built in product: KELEN pipes
  • Place: Ho Chi Minh city, Vietnam
  • Type of building: school
  • Contractor: Phuc Khang Co

Dự án American International School có sử dụng ống nhựa kelen chính hãng Dự án American International School có sử dụng ống nhựa kelen chính hãng 1