Sản Phẩm KE KELIT Cộng Hòa Áo

Hàn ống sử dụng phụ kiện đế (Saddle Fittings) và dụng cụ hàn đế WZ124 của KE KELIT

Đôi khi tại một vài điểm nối đặc biệt, chúng ta cần sử dụng phụ kiện đế (Saddle Fittings) để nối.

 

 

Phụ kiện đế Saddle fitting:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ kiện đế ren trong Saddle fitting (Female):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ kiện hàn đế Saddle Welding Tool:

 

Hàn ống KELEN với phụ kiện đế và dụng cụ hàn đế WZ124 của KEKELIT:

 

Hàn ống KETRIX với phụ kiện đế và dụng cụ hàn đế WZ124 của KEKELIT: