Sản Phẩm KE KELIT Cộng Hòa Áo

Ống KELOX và phụ kiện KELOX PROtec

Tìm hiểu về ống và phụ kiện KELOX Multilayer pipe

Cách nối ống KELOX bằng phụ kiện KELOX PROtec:

 

 

 

Quy trình sản xuất và đặc điểm của ống KELOX và phụ kiện KELOX PROtec: