Sản Phẩm KE KELIT Cộng Hòa Áo

McDonald’s

Location          : Pham Hùng st Dist 8, Vo Van Ngan st, Thu Duc Dist, Au Co st, Tan Phu

Development   : Vietcapital

Contractor       : EMES

Completion      : 2016, 2017